Вітаю Вас, Гість

Спецкурс "Основи візуального програмування"

Основні принципи ООП
Корисні сайти
 
 


 
Заняття 3
Знайомство з візуальним середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Керування профілем користувача. Програмна розробка й файли, що входять до її складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Додавання кількох рядків коду до обробника події клацання кнопки, їх аналіз. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. 
Заняття 4
Практична робота №1. Створення найпростішої Windows-програми.
Заняття 5
Способи опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні конструкції.  Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й складові елементи програм, записаних мовою Delphi.
Заняття 6
Практична робота №2. Складання й опис алгоритмів.
Заняття 7
Основні компоненти Windows-програми. Розробка й застосування форм. Настроювання атрибутів форм. 


 
Заняття 8
Елементи керування та їхні атрибути. Поняття про події, їх активізацію та обробку. Використання вікон повідомлень. Поняття про об’єкт, властивості об’єкта.
Заняття 9
Практична робота №3. Розробка форм та розміщення на них елементів керування.
Заняття 10
Заняття 11
Заняття 12


 
Заняття 13
Використання налагоджувача програм у візуальному середовищі програмування. Покрокове виконання програм, перегляд значень змінних під час виконання програми. Різновиди помилок, методи їхнього пошуку та виправлення. Налагодження програми й методика виправлення помилок.
Заняття 14
Практична робота №5. Налагодження програм.
Заняття 15
Поняття операції та виразу. Поняття рядку. Арифметичні, логічні й рядкові операції, а також операції порівняння в мові Delphi. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним.
Заняття 16
Практична робота №6. Виконання математичних обчислень.
Заняття 17
Поняття про булеву логіку. Формулювання умов.
                              

 

Заняття 19.
Практична робота № 7.
Складання програм з одноальтернативними розгалуженнями

Заняття 20.
Практична робота № 8.
Складання програм з дво- і поліальтернативними розгалуженнями

Заняття 21.
Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з постумовою та з передумовою. Оператори циклів  у мові Delphi
. Аналіз виконання циклів у покроковому режимі. Обчислення сум, добутків, середніх значень  наборів чисел

Заняття 22.
Розв'язування задач, у яких використовуються обчислення за ітераційними формулами. Вкладені цикли. Оператори переривання циклів. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних з операторами розгалуження

Заняття 23.

Практична робота № 9. Використання циклів

Заняття 24.

Практична робота №10. Програмування обчислень за ітераційними формулами

Заняття 25.

Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Поняття функції. Створення й використання власних функцій. Поняття процедури. Створення й виклик процедур. Підпрограми з параметрами. Поняття локальної та глобальної змінних

Вбудовані процедури та функції:  рядкові, перетворення типів даних,   генератор псевдовипадкових чисел (продовження)

 

Заняття 26. 

Практична робота №11
Підпрограми користувача в мові  Delphi.

 

Заняття 27.

Практична робота №12
Використання вбудованих процедур і функцій 

  Заняття 28-35